Loading...

Kết quả chỉ số công khai ngân sách Bộ, cơ quan Trung ương năm 2020 (MOBI 2020) đã công bố vào ngày 16 tháng 6 năm 2021 bởi hai tổ chức thành viên của Liên minh BTAP là Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) và Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Việt Nam (VESS).

Kết quả khảo sát MOBI 2020 cho thấy mức độ công khai ngân sách của các Bộ, cơ quan Trung ương chưa có cải thiện so với MOBI 2019. Vẫn còn nhiều đơn vị chưa công khai hoặc công khai chưa đầy đủ, chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định của Luật NSNN năm 2015, Thông tư 61/2017/TT-BTC và Thông tư 90/2018/TT-BTC. Điểm trung bình MOBI 2020 là 21,64 trên 100 điểm, tương đương với điểm trung bình MOBI 2019.

Dựa trên kết quả khảo sát và các ý kiến góp ý từ một số chuyên gia và các tổ chức xã hội, BTAP đã xây dựng “Khuyến nghị thúc đẩy công khai ngân sách Bộ, cơ quan Trung ương tại Việt Nam” và gửi tới các cơ quan liên quan.

Chúng tôi hy vọng rằng Tài liệu này sẽ là công cụ tham chiếu hữu ích cho Quý cơ quan trong quá trình thực hiện công khai minh bạch ngân sách nhà nước, nhằm cải thiện mức độ công khai ngân sách của Việt Nam trong những năm tiếp theo.

Chi tiết nội dung khuyến nghị xem tại đây
Báo cáo MOBI 2020 xem tại đây

Báo cáo MOBI 2020 theo đơn vị xem tại đây

Đăng ký thông tin