Loading...

Phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) là chủ trương nhất quán và xuyên suốt của Việt Nam, thể hiện qua nhiều Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
Thời gian qua, mặc dù đã có nhiều chính sách đã được ban hành để khuyến khích, hỗ trợ, song khu vực KTTT, HTX vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Nhằm mục tiêu xác định những giải pháp phát triển KTTT, HTX, song hành với quá trình xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2020-2025, đồng thời thúc đẩy KTTT, HTX trở thành một thành phần kinh tế quan trọng, đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng thời gian tới, Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn và Liên minh Minh bạch ngân sách (BTAP) tổ chức hội thảo “Ngân sách nhà nước hỗ trợ KTTT, HTX: khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn triển khai”.
Thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: Thứ Tư, ngày 21/10/2020 (01 buổi: 8h30 – 12h00)
2. Địa điểm: Khách sạn Adonis, 55 Quang Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
3. Tài liệu hội thảo

Chương trình hội thảo

NSNN cho KTTT, HTX giai đoạn 2017 – 2020: trường hợp Hòa Bình và Quảng Trị

Chính sách phát triển KTTT, HTX và ngân sách thực hiện_IPSARD

BTAP_Tóm lược chính sách_NSNN cho KTTT, HTX

 

Đăng ký thông tin