Loading...
Khuyến nghị cho Dự thảo Dự toán Ngân sách nhà nước năm 2021

Khuyến nghị cho Dự thảo Dự toán Ngân sách nhà nước năm 2021

Lập và thực hiện dự toán ngân sách năm 2021 chịu ảnh hưởng từ tác động của...

Tọa đàm “Ngân sách nhà nước năm 2021 trong bối cảnh bình thường mới”

Tọa đàm “Ngân sách nhà nước năm 2021 trong bối cảnh bình thường...

Thực hiện quy định của Luật NSNN 2015, chiều 26/10/2020 (5 ngày làm việc kể từ ngày...

Ý kiến góp ý về Dự thảo dự toán NSNN năm 2019

Ý kiến góp ý về Dự thảo dự toán NSNN năm 2019

Dư thảo dự toán NSNN và phân bổ ngân sách trung ương năm 2019 được Bộ Tài chính...

Đăng ký thông tin