Loading...

Báo cáo kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận khuyến nghị của kiểm toán là 1 trong những loại tài liệu ngân sách quan trọng, bắt buộc công khai theo tiêu chuẩn quốc tế.

Theo quy định của INTOSAI, báo cáo kiểm toán cần được công bố không muộn hơn 18 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài khoá (với Việt Nam là trước 30/6). Theo quy định tại Điều 15 Luật NSNN 2015, Báo cáo kiểm toán NSNN và kết quả thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước phải được công khai chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày văn bản được ban hành. Ngày ban hành văn bản ở đây là ngày Quốc hội phê duyệt quyết toán trong kỳ họp Quốc hội giữa năm, vì vậy việc công khai báo cáo kiểm toán phụ thuộc vào thời điểm Quốc hội phê chuẩn quyết toán.

Website KTNN hiện đã có riêng thư mục riêng về công khai kết quả kiểm toán, phân loại theo loại tài liệu, theo năm và được cập nhật số liệu từ 2015 đến nay.

Với nỗ lực của Kiểm toán nhà nước và việc điều chỉnh lịch trình làm việc của Quốc hội để việc phê duyệt báo cáo kiểm toán sớm hơn, Việt Nam đã công khai kịp thời báo cáo này trong kỳ khảo sát OBS mới đây (OBS 2019).

Đăng ký thông tin