Loading...

Báo cáo đánh giá: Tiếng nói của người dân và cán bộ địa phương về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 – Trường hợp tỉnh Hòa Bình và Quảng Trị” do Liên minh minh bạch ngân sách (BTAP) tổ chức thực hiện trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy công khai minh bạch và sự tham gia của người dân trong quản lý ngân sách nhà nước”. Đây là đánh giá độc lập đầu tiên về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, cung cấp một góc nhìn mới về Chương trình này.

Xem chương 1 và chương 2

Xem chương 3

Xem chương 4

Xem chương 5 và chương 6

Đăng ký thông tin