Loading...

MOBI 2018 là khảo sát dự trên bằng chứng về công khai các tài liệu ngân sách của 37 Bộ, cơ quan Trung ương, la các cơ quan, đơn vị dự toán ngân sách và sử dụng NSNN, trong đó có 31 Bộ, cơ quan Trung ương là đơn vị dự toán và 6 cơ quan, tổ chức Trung ương được NSNN hỗ trợ. Đây là các đơn vị dự toán cấp 1 ở Trung ương (là các đơn vị có dự toán và quyết toán ngân sách do Quốc hội phê chuẩn). Nguồn minh chứng là các loại tài liệu ngân sách công khai trên cổng thông tin điện tử của các Bộ, cơ quan Trung ương.

Khảo sát MOBI 2018 đánh giá mức độ công khai ngân sách dựa trên các chỉ số về tính sẵn có, tính kịp thời, tính đầy đủ và tính thuận tiện của 6 loại tà liệ ngân sách bắt buộc phải công khai theo Luật NSNN 2015 và hướng dẫn tại Thông tư 61/2017/TT-BTC bao gồm: (i) Dự toán thu – chi ngân sách đơn vị năm 2019; (ii) Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách đơn vị quý 1 năm 2018; (iii) Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách đơn vị 6 tháng đầu năm 2018; (iv) Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách đơn vị 9 tháng đầu năm 2018; (v) Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2018 và (vi) Quyết toán thu chi NSNN năm 2017.

Khảo sát Công khai ngân sách Bộ, cơ quan Trung ương năm 2018 (MOBI 2018) do Liên minh Minh bạch Ngân sách (BTAP) thực hiện đã hoàn thành với sự chủ trì của Trung tâm Phát triển và Hội Nhập (CDI).

Xem Báo cáo MOBI 2018 đầy đủ tại đây.

Đăng ký thông tin