Loading...

Dư thảo dự toán NSNN và phân bổ ngân sách trung ương năm 2019 được Bộ Tài chính công khai ngày 25/10/2018. Nhằm thúc đẩy thảo luận và lấy ý kiến của chuyên gia, các tổ chức xã hội và công chúng cho dự thảo dự toán, BTAP đã tổ chức tọa đàm “Dự thảo dự toán NSNN năm 2019 dưới góc nhìn chuyên gia”. Các ý kiến thảo luận được tổng hợp và gửi tới các bên liên quan.

 

Xem bản tổng hợp các góp ý tại đây: BTAP- Y kien gop y Du thao du toan Ngan sach Nha nuoc nam 2019

Đăng ký thông tin