Loading...

 

Nghị định 31/2017/NĐ-CP chính phủ ban hành ngày 23/3 vừa qua nhằm thay thế cho nghị định 73/2003/NĐ-CP về ban hành “Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm”

Toàn văn Nghị định 31/2017/NĐ-CP có thể xem tại: http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=120220.

Nghị định này có hiệu lực từ 10/5/2017 để phục vụ cho việc lập kế hoạch ngân sách dài hạn, trung hạn và ngân sách địa phương năm 2018. Đây là một trong những nội dung mới được quy định trong Luật ngân sách 83/2015/QH13.

Đăng ký thông tin