Loading...
Nền kinh tế giám sát là một khái niệm mới và sẽ tác động mạnh đến cả khía cạnh sản xuất và đầu tư.
Cuốn sách “Thời đại Chủ nghĩa tư bản giám sát: Cuộc chiến cho tương lai con người tại ranh giới quyền lực mới” xuất bản năm 2019 của GS. Shoshana Zuboff so sánh sự khác nhau giữa chủ nghĩa tư bản công nghiệp và chủ nghĩa tư bản giám sát.
Nếu đầu vào trong chủ nghĩa tư bản công nghiệp là vốn và lao động, thì trong tư bản giám sát lại là thông tin và hành vi của người dùng, gọi chung là kinh nghiệm cá nhân.
Nếu quá trình sản xuất của tư bản công nghiệp phải sử dụng máy móc, thì tư bản giám sát dùng công nghệ như dữ liệu lớn – big data, trí tuệ nhân tạo… để phân tích cụ thể dữ liệu thô thu được từ hành vi con người. Sản phẩm cho ra là những dự báo hành vi tương lai của con người.
Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hiện nay, nền kinh tế giám sát sẽ càng có cơ hội bùng nổ. Các doanh nghiệp công nghệ sẽ càng lớn mạnh và mở rộng chân rết ra mọi lĩnh vực của cuộc sống.
Việc kiểm soát chủ nghĩa tư bản giám sát là điều mà nhiều quốc gia phải tính đến trong kỷ nguyên số hiện nay, nếu không muốn rơi vào thế bị động trước sức mạnh vô hình của một số doanh nghiệp.
Đăng ký thông tin