Loading...

Mới đây (ngày 5/5/2017), bộ Tài chính vừa công khai báo cáo NSNN dành cho công dân năm 2017 trên Cổng TTĐT của bộ. Chi tiết xem tại: http://www.mof.gov.vn/webcen…/…/btc/r/lvtc/slnsnn/bcnsnndccd

Mới đây (ngày 5/5/2017), bộ Tài chính vừa công khai báo cáo NSNN dành cho công dân năm 2017 trên Cổng TTĐT của bộ. Chi tiết xem tại: http://www.mof.gov.vn/webcen…/…/btc/r/lvtc/slnsnn/bcnsnndccd
Theo khuyến nghị của tổ chức Hợp tác Ngân sách Quốc tế (IBP), việc công khai ngân sách cần được đi kèm công khai bản “Ngân sách công dân” hay được gọi là “Báo cáo NSNN dành cho người dân”, ở đó NSNN được trình bày rõ ràng, không sử dụng những thuật ngữ chuyên môn mà sử dụng những ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu đối với nhiều người dân không có chuyên môn về tài chính.

Công khai bản Ngân sách công dân là việc làm rất đáng hoan nghênh và cần được tiếp tục duy trì trong thời gian tới!

Đăng ký thông tin