Loading...

BÁO CÁO CHỈ SỐ CÔNG KHAI NGÂN SÁCH OBI 2019 CỦA VIỆT NAM

 

Khảo sát công khai ngân sách (OBS) là khảo sát duy nhất trên thế giới đánh giá độc lập dựa trên bằng chứng, sử dụng các tiêu chí quốc tế về khả năng tiếp cận thông tin ngân sách nhà nước của công chúng; cơ hội chính thức cho công chúng tham gia vào quy trình ngân sách; và vai trò của các cơ quan giám sát ngân sách như cơ quan lập pháp và cơ quan kiểm toán trong quy trình ngân sách. Khảo sát OBS được xây dựng trên các tiêu chí quốc tế của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF), Tổ chức Phát triển và Hợp tác Kinh tế (OECD), Tổ chức Kiểm toán Quốc tế (INTOSAI) và các tiêu chuẩn về sự tham gia của tổ chức Sáng kiến toàn cầu về Minh bạch tài khoá (GIFT).

Khảo sát OBS 2019 gồm 145 câu hỏi có tính điểm phân tích về ba trụ cột của trách nhiệm giải trình ngân sách: (i) Mức độ minh bạch; (ii) Sự tham gia của công chúng; (iii) Sự giám sát của cơ quan lập pháp và cơ quan kiểm toán.

Khảo sát OBS 2019 là khảo sát lần thứ 7, có 117 quốc gia tham gia thực hiện khảo sát, tăng 2 quốc gia so với OBI 2017.

Xem đầy đủ báo cáo tại đây.

Đăng ký thông tin