Loading...
Báo cáo Nông thôn mới 2018

Báo cáo Nông thôn mới 2018

Báo cáo đánh giá: Tiếng nói của người dân và cán bộ địa phương về Chương...

Ý kiến góp ý về Dự thảo dự toán NSNN năm 2019

Ý kiến góp ý về Dự thảo dự toán NSNN năm 2019

Dư thảo dự toán NSNN và phân bổ ngân sách trung ương năm 2019 được Bộ Tài chính...

Giám sát ngân sách nhà nước: Câu chuyện của người dân

Giám sát ngân sách nhà nước: Câu chuyện của người dân

Cuốn sách này được viết để chia sẻ những câu chuyện về hành trình mà người...

Sổ tay tham khảo phương pháp thực hiện ngân sách pháp triển xã

Sổ tay tham khảo phương pháp thực hiện ngân sách pháp triển xã

SỔ TAY THAM KHẢO PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN NGÂN SÁCH PHÁT TRIỂN XÃ TỈNH HÒA BÌNH là...

Hướng dẫn cho đại biểu hội đồng nhân dân thẩm tra và giám sát ngân sách nhà nước

Hướng dẫn cho đại biểu hội đồng nhân dân thẩm tra và giám sát...

Đại biểu Hội đồng nhân dân có vai trò quan trọng trong chu trình ngân sách ở địa...

Báo cáo chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) 2018

Báo cáo chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) 2018

Khảo sát chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) là khảo sát đầu tiên tại Việt...

Báo cáo POBI 2017

Báo cáo POBI 2017

Khảo sát Chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBIS) là khảo sát đầu tiên ở Việt...

Sổ tay hướng dẫn xây dựng Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân

Sổ tay hướng dẫn xây dựng Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho...

Nhằm góp phần đảm bảo quyền tiếp cận thông tin, quyền tham gia trong quản lý về...

Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân năm 2017 xã Hải Bối

Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân năm 2017 xã Hải Bối...

Xem tại: Ngân sách công dân năm 2017 xã Hải Bối

Báo cáo chỉ số công khai ngân sách (OBI) 2017 của Việt Nam

Báo cáo chỉ số công khai ngân sách (OBI) 2017 của Việt Nam

Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) là đầu mối thực hiện khảo sát chỉ số...

Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân năm 2018 xã Hải An

Báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân năm 2018 xã Hải An

Xem tại: Ngân sách công dân năm 2018 xã Hải An

Đăng ký thông tin